ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozóan

PLASTRADE Packaging Kft.
Adószám: 11019318-2-02  |  Cégjegyzékszám: 02-09-063265
Székhely: H-7965 Drávasztára, Zrínyi u. 6.  |  Telephely: H-1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
Telefon: +36 1 886 9225  |  E-mail cím: plastrade@plastrade.hu  |  Weboldal címe: www.plastrade.hu

1. Fogalommeghatározás

 1. 1. Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) az alábbi fogalmak kerülnek meghatározásra és alkalmazásra:
  1. Munkanap: egy nap (kivéve szombat, vasárnap vagy bármely munkaszüneti nap, pl. nemzeti ünnep), amelyen a bankok Magyarországon nyitva tartanak.
  2. Kezdési időpont: a szerződés hatályba lépésének időpontja, amely egybeesik az Eladó írásbeli visszaigazolásának vagy szállítólevelének Vevő vagy Vevő kapcsolattartójának elektronikus levelezési címére való elküldésével.
  3. Eladó: PLASTRADE Packaging Kft. (a cégadatok és az elérhetőségek a láblécben)
  4. Gyártó: Eladó belföldi és külföldi beszállítója, az általa értékesített termékek gyártója, akinek – adott szerződés szerint – magyarországi vagy térségbeli képviseletét, termékei forgalmazását látja el kizárólagos vagy részleges módon.
  5. Feltételek: jelen ÁSZF, amelyek kizárólag Eladó írásos beleegyezésével módosulhatnak.
  6. Szerződés: termékek szállítására és/vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés Eladó és Vevő között jelen ÁSZF-nek megfelelően, illetve azokat beleértve.
  7. Vevő: minden (természetes vagy jogi) személy, amely Eladótól terméket és/vagy szolgáltatást vesz (igénybe), s akit ezáltal az áru/szolgáltatás átvételének, valamint a vételár megfizetésének kötelezettsége terhel.
  8. Harmadik fél/személy: Bármely természetes vagy jogi személy, aki nem képezi jelen szerződés részét, így ezzel kapcsolatban semmilyen joggal nem rendelkezik.
  9. Teljesítés: a Vevő által megrendelt termékek/szolgáltatások a visszaigazolásban meghatározott feltételek szerinti teljesítése.
  10. Szállítási cím: a Vevő megrendelésében, ám legkésőbb a rendelkezésre állást követő 5. munkanapon megadott cím, ahova a termékek fel- vagy átvételre, illetve leszállításra kerülnek.
  11. INCOTERMS 2010: 01.01-jén életbe lépett Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek (International Commercial Terms), a kereskedelmi, logisztikai, szállítmányozási tevékenységek során a fuvarparitás meghatározására szolgáló nemzetközi szokványok, amelyek – az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) ajánlása alapján – kétséget kizáró módon szabályozzák az áruszállítással kapcsolatos költségek és kockázatok megoszlását Eladó és Vevő között.
  12. Vis major esemény: Eladó ésszerű ellenőrzésén kívüli, neki fel nem róható, külső okból vagy harmadik fél tevékenységéből, mulasztásából eredő, előre nem látható, elháríthatatlan esemény (beleértve, de nem kizárólagosan: természeti csapás, baleset, sztrájk, kizárás, egyéb munkahelyi zavargás, közüzemi szolgáltatás vagy közlekedési hálózat meghibásodása, háború, felkelés, zavargás, rongálás, blokád, járvány, valamely hatályos törvénynek, kormányzati rendeletnek, szabályozásnak vagy irányelvnek való megfelelőség, üzemzavar)
  13. Áru/Termék: az Eladó vagy a Gyártó által rendelkezésre bocsátott (előzetes értesítés nélkül módosítható, aktualizálható) termékspecifikációban, illetve a visszaigazolásban meghatározott termék (vagy annak bármely része).
  14. Termékspecifikáció: egy adott terméket meghatározó leírás, műszaki adatok, paraméterek összessége, amelyet Vevő és Eladó írásban elfogad, így a szerződés részét képzi.
  15. Szolgáltatás: termékeladáshoz kapcsolódó, közvetített szolgáltatás (pl. fuvarszervezés) és egyéb ügynöki tevékenység
  16. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok: minden szabadalom, találmányhoz fűződő jog, használati minta, szerzői szomszédos jog, védjegy, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi, cég- és domainnév, kereskedelmi vagy vizuális arculathoz fűződő, illetve jó üzleti hírnévhez és az annak megsértése miatti perléshez való jog, tisztességtelen versenyjog, ipari formatervezési, számítógépes szoftverre vonatkozó jog, adatbázis-, topográfiai és erkölcsi jog, bizalmas információkhoz fűződő jog (beleértve a know-how-t és a kereskedelmi titkot), minden egyéb szellemi tulajdonjog (függetlenül attól, hogy bejegyzett vagy nem bejegyzett), az ilyen jog igénybevétele, megújítása vagy kiterjesztése, valamint minden hasonló vagy azonos jog, illetve védelmi forma a világ bármely részén.
  17. Megrendelés: a Vevő meghatározott termékek szállítására és/vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozó, Eladó és/vagy valamely képviselőjének hivatalos elektronikus levélcímére (e-mail címére) vagy faxszámára elküldött, írásos megrendelése, szerződéskötésre való felhívása, amelyre jelen ÁSZF alkalmazandók.
  18. Megrendelés visszaigazolása: Vevő megrendelésének írásos visszaigazolása Eladó által, amely magában foglalja jelen ÁSZF-et.
  19. Termékadatok: a termékre vonatkozó, az Eladó/Gyártó által rendelkezésre bocsátott, a megrendeléshez csatolt leírás.
  20. Céges anyagok: lásd a 11. és 12. pont értelmében
 1. 2. Jogértelmezés. Jelen ÁSZF-ben az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
  1. valamely Félre történő hivatkozás alatt személyes képviselők, örökösök és jogutódok értendők;
  2. “törvény” mindennemű jogszabály, rendelet, végzés, ítélet, irányelv, értesítés, határozat, iránymutatás, szabályzat vagy előírás, amely a Magyar Köztársaságban és az Európai Unióban (vagy annak valamely részében) jogilag kötelező.
  3. „Szabályozási követelmények” alatt az alábbiak értendők:
   • törvények;
   • a szerződő felek bármelyikével szemben jelenleg alkalmazandó szokásjog;
   • a szerződő felek bármelyikével szemben jelenleg alkalmazandó, végleges és kötelező erejű bírósági végzés, ítélet vagy rendelet;
   • bármely alkalmazandó ágazati magatartási kódexben, iparági eljárásmódban, iránymutatásban, szabványban vagy akkreditációban szereplő cikk, amely (i) a jelenleg hatályban lévő törvények erejénél fogva érvényesíthető; és/vagy (ii) bármelyik fél számára a vonatkozó szabályozó hatóság által előírt;
  4. a „tartalmaz”, „beleértve”, „különösen” vagy hasonló szavakkal bevezetett mondatrészeket tájékoztató jellegűnek kell értelmezni, illetve ezen kifejezések semmi esetben sem korlátozzák az azokat megelőző szavak értelmét; valamint
  5. az „írásban” vagy „írásbeli” szavak e-mailre, faxra és postán feladott levélre vonatkozó hivatkozások.

2. Hatály

 1. 1. Bármely, az Eladó által végzett termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra kizárólag jelen ÁSZF alkalmazandók, kivéve, ha Eladó más feltételek alkalmazásához kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy a jelen ÁSZF-től való eltéréshez írásbeli beleegyezését adja.
 1. 2. Felek közötti külön megállapodás hiányában, jelen ÁSZF-et kell alkalmazni bármely, a Vevővel a jövőben kötendő szerződésre és szerződéses szolgáltatásra is.

3. Ajánlattétel, szerződéskötés

 1. 1. Eltérő utalás hiányában az ajánlat Eladót semmilyen módon nem köti. Az ajánlat a kiadásától számított 30 napig érvényes. Eladó csak az Vevőnek elektronikus levélben (e-mailben) megküldött, írásban visszaigazolt rendeléseket és feltételeket tekinti érvényesnek.
 1. 2. Bármely, az Eladó és/vagy a Gyártó off- és online reklámkiadványaiban szereplő termékminta, termékspecifikáció, leírás, műszaki rajz, valamint – különösen, de nem kizárólag a színekre, méretre, rugalmasságra és tömegre, csakúgy, mint a vizuális megjelenítésre (pl. rajzok és illusztrációk) vonatkozó – adat megközelítő érték (kivéve, ha a termék szerződésben megállapított felhasználási célja pontos megfelelést igényel), amely csupán a szolgáltatandó termék és/vagy szolgáltatás egyszerű leírásaként, megjelöléseként szolgál, ezáltal – Eladó eltérő írásbeli hozzájárulása hiányában – nem képezi a szerződés részét, azaz nem jelent szerződéses kötelezettséget. A kereskedelmi gyakorlatban szokásos különbségek és a jogszabályi előírásokból származó eltérések, amelyek a gyártási technológiának tulajdoníthatók, bármely óvatosság ellenére elkerülhetetlenek, vagy műszaki fejlesztésnek minősülnek, megengedettek, amennyiben azok nem érintik hátrányosan a termék szándékolt és a szerződésben kikötött célra való alkalmasságát.
 1. 3. Eladó a kompatibilitási felelősségét kifejezetten kizárja, mivel Vevő felelőssége meggyőződni arról, hogy a rendelt termék céljainak megfelel-e (különösen, de nem kizárólagosan a vegyi ellenálló-képesség és a gyermekvédelmi előírások tekintetében), valamint ellenőrizni annak Vevő egyéb – Eladó termékével kapcsolatba kerülő – anyagával való kompatibilitását.Bármely, a termék Vevő általi használatára vonatkozó engedélyeztetéssel kapcsolatos előírásnak Vevőnek magának kell megfelelnie.
 1. 4. A Vevő által tett megrendelés szerződéskötésre való felhívásnak minősül, amely Vevőre nézve kötelező.
 1. 5. A szerződés a megrendelés Eladó által tett, írásbeli visszaigazolásával lép hatályba. Eladó a megrendelés kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult a megrendelés visszaigazolására. Az ilyen visszaigazolás tartalma a szerződésre nézve kötelező erővel bír. A megrendelés az áruátvétellel akkor is teljesítettnek minősül, amennyiben az áru leszállítása megelőzi a visszaigazolást.
 1. 6. Vevő árváltozás nélkül köteles átvenni, illetve jelezni Eladó felé – a gyártási technológiából adódóan – a megrendelttől +/- 10%-kal (tíz) eltérő mennyiségű árut, és egyúttal elfogadja a részarányos ráfizetést/visszatérítést.
 1. 7. Az Eladó által gyártott cikkek mindegyike rendelkezik minimális gyártási mennyiséggel (röviden: MOQ), amelyre az árajánlatok vonatkoznak.
 1. 8. Eladó kereskedelmi alkalmazottai és alvállalkozói az írásbeli szerződés tartalmát meghaladóan, szóbeli járulékos megállapodás megkötésére, vagy szóbeli vállalások megtételére nem jogosultak.

4. Vételár, fizetési feltételek

 1. 1. Eltérő ajánlat vagy megállapodás hiányában Eladó érvényes árai az aktuális (rendelési) visszaigazolásban kerülnek feltüntetésre.
 1. 2. Eladó számlázási rendszerének megfelelően az árak legfeljebb négy tizedesjegyre kerekítve kerülnek megadásra.
 1. 3. Eladó és Vevő eltérő megállapodása hiányában Eladó árai DAP [Vevő által megadott szállítási cím] (INCOTERMS 2010) szerint értendők, valamint – belföldi és európai uniós magánszemélyek, illetve EU-adószámmal nem rendelkező jogi személyek esetében – a számla kibocsátásának időpontjában alkalmazandó, törvényben meghatározott áfa-mértékkel megnövelendők.
 1. 4. A DAP-paritástól eltérő megállapodás esetén az alkalmazott kereskedelmi szokvány (pl. EXW, FCA stb.) az INCOTERMS 2010 szerint értelmezendő.
 1. 5. Eladó nem kötelezhető az ajánlatában, nyilvánvalóan tévesen, az adott termék általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentős mértékű eltéréssel (pl. tizedesjegy elcsúszása, számjegyek lemaradása stb. miatt) megadott áron, valamint esetleges kalkulációs hibából eredő, a ténylegestől eltérő rész- vagy végösszegen való szállításra, illetve Vevő ezen okból kifolyólag történő kártérítésére. Ilyen esetben, illetve, amennyiben Eladó még nem kötelezte el magát semminemű, ezzel kapcsolatos költségvállalásra, a helyes ár ismeretében Vevő jogosult a vásárlási szándékától elállni.
 1. 6. A szállítást megelőzően Eladó fenntartja az árak megváltoztatásának jogát, amennyiben azt
  1. az Eladó felelősségét kizáró tényező (pl. árfolyamváltozás, vám-, munka-, alapanyag-, üzemanyag- és/vagy gyártási költség növekedése);
  2. a szállítási határidő, a megrendelt mennyiség vagy a termékspecifikáció Vevő kérésére történő módosítása;
  3. a termékekre vonatkozó vevői kérésekről való megkésett tájékoztatás, vagy a megfelelő információk Vevő részéről történő átadásának hiánya indokolja.
 1. 7. Vevő köteles az Eladó által kiállított díjbeszedőn/számlán szereplő összeget Eladó, a díjbeszedőn/számlán nevesített bankszámlájára megfizetni oly módon, hogy az legkésőbb az esedékesség idején, Eladó bankszámláján rendelkezésre álljon. Előre fizetés esetén a rendelés visszaigazolásának, illetve a termékek szállításának feltétele a díjbekérőn szereplő teljes összeg Eladó bankszámláján való rendelkezésre állása.
 1. 8. Mivel a számla összege nem tartalmazza, az átutalás során, a Vevő országában felmerülő banki és egyéb költségek, tranzakciós díjak Vevőt terhelik.
 1. 9. Vevő a fizetési határidő elteltével késedelembe esik. Vevő késedelme esetén Eladó jogosult a fizetés tekintetében kikötött pénznemre alkalmazandó alapkamat-mértéket 8 (nyolc) százalékponttal meghaladó késedelmi kamatot felszámítani az első késedelmi naptól a tartozás rendezésének napjáig. Eladó fenntartja a késedelem folytán keletkező további károk megtérítéséhez való jogát. Ezen túlmenően – Vevő fizetéssel vagy részletfizetéssel való késedelme esetén – Eladó a vételár fennmaradó részét azonnal esedékessé nyilváníthatja. Az esetleges behajtással kapcsolatban felmerülő költségek Vevőt terhelik.
 1. 10. Vevő fizetési késedelme esetén – észszerű határidő megjelölésével – Eladó jogosult az áru visszaszállítására, amely azonban nem jelenti a szerződéstől való elállását.
 1. 11. Vevőt nem illeti meg a beszámítás vagy a visszatartás joga, kivéve, ha Vevő ellenköveteléseit Eladó nem vitatja vagy elismeri. Vevő továbbá a visszatartás jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben ellenkövetelése ugyanabból a szerződéses jogviszonyból ered.
 1. 12. Nem előre fizető Vevő esetén Eladó jogosult a még kifizetetlen termékeket vagy szolgáltatásokat kizárólag készpénzelőleg-fizetés vagy biztosítéknyújtás ellenében szállítani, illetőleg teljesíteni, amennyiben Eladó olyan körülményről szerez tudomást, amely okot adhat Vevő hitelképességének jelentős csökkenésére, és amely Eladónak a szerződéses jogviszonyból származó, teljesítetlen követeléseinek Vevő általi megfizetését veszélyeztetik.
 1. 13. A felek eltérő megállapodása hiányában a fizetéseket euróban (EUR) kell teljesíteni.

5. Tulajdonjog-fenntartás

 1. 1. A teljes vételár (ideértve a késedelmi kamatot és egyéb járulékos követeléseket) kézhezvételéig vagy Eladó bankszámláján való rendelkezésre állásáig Eladó fenntartja az értékesített termékek feletti tulajdonjogát.
 1. 2. Vevő köteles – saját költségére – az Eladó tulajdonában maradó termékekre tűz-, víz- és lopáskár elleni biztosítást kötni, amely a termékek pótlási értékére fedezet nyújt.
 1. 3. Vevő köteles az Eladó tulajdonában maradó termékeket más, a Vevőhöz vagy harmadik személyekhez tartozó termékektől elkülönítetten tárolni, valamint Eladó tulajdonaként felcímkézni és megjelölni.
 1. 4. Vevő jogosult a termék – a szokásos üzletmenet folytán történő – újraértékesítésére és/vagy feldolgozására.
 1. 5. Vevő jelen szerződéssel, biztosítékként Eladóra engedményez minden, a termék újraeladásából származó követelését (ideértve a termék károsodása vagy megsemmisülése esetén a biztosítási szerződésből származó vagy károkozáson alapuló követeléseket). Eladó a követelések átengedését elfogadja. Vevő az átengedett követeléseket magánál tarthatja mindaddig, amíg fizetési kötelezettségeit időben teljesíti. Vevő fizetési késedelme esetén Eladó Vevő ezen jogát megvonhatja. Ebben az esetben Vevő köteles Eladó rendelkezésére bocsátani minden, a visszatartás engedélyezéséhez szükséges információt. Vevő köteles továbbá az Eladó nevében eljáró személy számára lehetővé tenni, hogy az engedményezett követelések érvényességéről a könyvvezetés alapján meggyőződjön, illetve a követelések engedményezéséről azok adósait értesítse.
 1. 6. A felek megállapodnak, hogy amennyiben Vevő az Eladó tulajdonában maradó termékeket feldolgozza, a termékek ilyen feldolgozása Eladó – mint Gyártó képviselője – nevében és javára történik, illetve Eladó a szolgáltatott és az újonnan létrejövő termék értékével arányban álló tulajdont vagy – amennyiben a feldolgozás több tulajdonos tulajdonában álló anyagot érint, vagy amennyiben a feldolgozással létrejövő termék a szolgáltatott termék értékét meghaladja – közös tulajdont szerez az újonnan létrejövő termékre vonatkozóan. Amennyiben Eladó egyesítés vagy feldolgozás következtében tulajdonát elveszti, vagy – feldolgozás esetén – nem szerez tulajdont az értékesített termék vonatkozásában, Vevő jelen szerződésben, az Eladó által szolgáltatott termék értékével arányosan, előzetesen átruházza az újonnan létrejövő termék vonatkozásában keletkező közös tulajdonát. Eladó a tulajdon átruházását elfogadja. A termék átadása helyett ingyenes megőrzésre kerül sor.
 1. 7. A biztosított követelések összegének teljes megfizetéséig a tulajdonjog-fenntartással érintett termékek más személy javára nem terhelhetők meg, valamint az azokra vonatkozó tulajdonjog biztosítékként nem ruházható át. Eladó tulajdonához való jogtalan hozzáférés esetén Vevő köteles erről Eladót indokolatlan késedelem nélkül, írásban értesíteni, illetve köteles saját kezdeményezésére és költségére, Eladóval együttműködve megtenni a szükséges jogi lépéseket, valamint köteles Eladót bármely, általa indított eljárásban támogatni. Amennyiben harmadik személy nem képes a bírósági vagy bíróságon kívüli, az eljárással érintett üggyel kapcsolatos költségeket Eladó részére megtéríteni, a költségek megtérítésének kötelezettsége Vevőt terheli.
 1. 8. Fizetésképtelenség, a Vevő vagyonát érintő fizetésképtelenségi eljárás indítása, a Vevő ráruházott jogainak vagy vállalkozásának harmadik személyre történő átruházása esetén Eladó – a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – a szerződéstől elállhat, és követelheti a szolgáltatott termékek visszaadását. Amennyiben Vevő a vételárat nem fizeti meg, Eladó követeléseit csak akkor érvényesítheti, ha azt megelőzően a vételár megfizetésére, Vevő számára ésszerű határidőt tűzött ki, és ez a határidő eredménytelenül eltelt, vagy ha ilyen határidő kitűzése a jogszabályok értelmében nem kötelező. Eladó a termék visszaszerzése érdekében Vevő üzleti célokat szolgáló helyiségeibe beléphet. Eladó jogosult a tulajdonában maradó termékekkel, azok visszavétele után, személyesen rendelkezni. Az ennek végrehajtásából származó haszon beszámításra kerül Vevő tartozásaival szemben (kivéve a végrehajtásból származó ésszerű költségeket).
 1. 9. Amennyiben a biztosítékok értéke az általuk biztosított, kint lévő követelések értékét 20%-kal meghaladják, Eladó Vevő kérésére köteles azokat a biztosítékokat, amelyre jogosult, ezen részt meghaladóan kiengedni. Eladó jogosult meghatározni, hogy mely biztosítékokat engedi ki.

6. Szállítás

 1. 1. A rendelési visszaigazolást követő szállítás a Vevő rendelkezésére bocsátott – ellenkező jelzés hiányában, az első alkalommal ingyenes, a későbbiekben fizetett – termékminta, továbbá termékspecifikáció és műszaki rajz alapján történik, ezért Vevő ezek hiányában, illetve ezek ismerete vagy megvizsgálása nélkül, Eladónak küldött rendelése esetén, Eladó felelőssége kizárt, valamint Vevő ezek valamelyikére hivatkozó reklamációja alaptalan. A Vevő részére küldött, esetlegesen a vevői igényeknek megfelelően, egyes specifikációkban módosított termékminták és műszaki rajzok Vevő általi jóváhagyását jelenti Eladó – a vevői rendelés alapján kiadott – visszaigazolásának, Vevő elektronikus levelezési címére való elküldése, amelynek megfelelően Eladó teljesíti a rendelést.
 1. 2. Eladó és/vagy Gyártó minden szállítás során a termékekhez szállítólevelet állít ki, amely tartalmazza a megrendelés dátumát, Eladó, Vevő és alvállalkozóik (pl. fuvarozó) vonatkozó referenciaszámait, a termékek – adott esetben kódszámmal is beazonosítható – megnevezését és mennyiségét, az esetleges különleges tárolási előírásokat, valamint a szállítással kapcsolatos, egyéb fontos információkat.
 1. 3. Eladó és Vevő eltérő megállapodása hiányában a termékek szállítása DAP (INCOTERMS 2010) szerint történik a vevői megrendelésben jelzett szállítási címre. Vevő kérésére és költségére Eladó a szokásos szállítási kockázatok elleni biztosítást köt.
 1. 4. A termékek elkészülését, illetve az áru felrakását követően lehetséges a szállítási feltételek vagy a szállítási cím megváltoztatása, azonban a felmerülő többletköltségek, díjak, kötbérek és kockázatok egyedül Vevőt terhelik.
 1. 5. Eltérő megállapodás hiányában a kárveszély az áru Vevő általi átvételekor száll át Vevőre.
 1. 6. Vevő időben való kiértesítése mellett Eladó fenntartja az előszállítás jogát.
 1. 7. Eladó tetszés szerinti részszállításra jogosult. Minden részszállítás külön szerződési alapot képez, így mindegyik egymástól függetlenül kerül kiszámlázásra és kifizetésre. Bármely részszállítás késedelme vagy hibája nem hatalmazza fel Vevőt a további részszállítások törlésére.
 1. 8. Eltérő megállapodás hiányában a csomagolás módját Eladó, illetve a Gyártó határozza Az értékesített termék csomagolása, illetve a termékdíjköteles termékek utáni, az Eladó által kibocsátott díjbekérőn és/vagy (vég)számlán szereplő összegű környezetvédelmi termékdíj megfizetése Vevő kötelezettsége.
 1. 9. Eltérő megállapodás hiányában Vevő biztosítja, hogy a szállítási cím, azon belül a lerakó helyszíne 40 lábaos, nyerges tehergépkocsival is megközelíthető. Az egyértelműség kedvéért az áru szállítási címen történő kirakodása Vevő felelőssége.
 1. 10. Bármilyen, a Vevőnek felróható késedelem esetén, vagy amennyiben – eseti megállapodás értelmében – Vevő nem ad a termék felé jelzett rendelkezésre állásától számított 7 (hét) napon belül szállításra vonatkozó felhívást, Eladó minden esetben Vevő költségére és kockázatára, saját helyiségeiben tartja és raktározza a termékeket, amelyek ilyenkor a raktárba érkezés időpontjában kerülnek kiszámlázásra az INCOTERMS 2010 szerinti FCA Székesfehérvár teljesítésként.

7. Átadás/áruátvétel

 1. 1. A visszaigazolt szállítási határidők csupán hozzávetőlegesek. Eladó kizárólag a bizonyíthatóan súlyos gondtalansága folytán bekövetkező késedelmes szállításért vonható felelősségre, amely a piacon, legkedvezőbb áron hozzáférhető, hasonló specifikációjú és minőségű, helyettesítő termékek beszerzésével kapcsolatos költségekre korlátozódik (ennek összege nem haladhatja meg a megrendelt áru értékét).
 1. 2. A szerződés szerinti szállítási határidőknek megfelelő teljesítés feltétele a Vevő által biztosítandó, szükséges, minden releváns információt tartalmazó okiratok megfelelő időben történő átadása, továbbá Vevő részéről minden egyéb kötelezettség teljesítése. Ezen előfeltételek teljesítésének elmaradása esetén minden határidő megfelelően meghosszabbodik. Ez a rendelkezés nem alkalmazható az Eladó súlyos gondtalansága miatt felróható késedelem esetén.
 1. 3. Eladó köteles Vevőt késedelem nélkül értesíteni, amennyiben valamely kikötött határidőt nem tudja betartani.
 1. 4. Eladó nem felel az ellenőrzési körén kívül eső, vis majorból vagy egyéb, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható eseményből származó, a szállításban bekövetkező késedelemért (sztrájk, üzemzavar, a beszállítók vagy fuvarozók késedelme, a közlekedésben beálló fennakadások, kedvezőtlen időjárási körülmények stb). A szállítás időpontja kitolódik azzal az átmeneti időszakkal, amikor Eladó saját hibáján kívül teljesíteni nem képes.
  Amennyiben Eladó vis major okból kifolyólag, 30 (harminc) napot meghaladó ideig akadályozott a kötelezettségei teljesítésében, Eladó – egyéb jogainak vagy jogorvoslati lehetőségeinek korlátozása nélkül, illetve Vevő haladéktalan, írásban történő tájékoztatása mellett – felmondhatja a szerződést anélkül, hogy valamilyen kötelezettsége lenne Vevő irányába. Viszont elvárás, hogy Eladó ésszerű erőfeszítéseket tegyen a vis major hatásainak a mérséklése érdekében.
 1. 5. Vevő köteles a megrendelt árut a fuvarozótól, az Eladó visszaigazolásában jelzett időpontban, ám legkésőbb az azt követő 7 (hét) napon belül, illetve eseti megállapodás értelmében, az Eladó raktárában való rendelkezésre állástól számított 7 (hét) napon belül átvenni. Ezt követően Eladó jogosult – a beérkezés napját tekintve teljesítésnek – a vonatkozó tételeket kiszámlázni Vevőnek, aki ezzel egyidejűleg az áru kockázatviselőjévé is válik. Az áru át nem vétele miatt felmerülő többletköltségek (ismételt szállítás, raktározás, biztosítás stb.) kizárólag Vevőt terhelik.
 1. 6. Eladó raktárában való árufelvétel (FCA Székesfehérvár, INCOTERMS 2010 szerint) esetén, az árufelvétel időpontjára vonatkozó vevői visszajelzés hiányában, Eladó a rendelkezésre állástól az árufelvételig napi raktározási díjat számol fel és számláz Vevőnek. Vevő előre fizetése esetén az át nem vett áru tulajdonjoga a rendelkezésre állást követő 31. napon, automatikusan és térítésmentesen visszaszáll Eladóra.
 1. 7. Eltérő kifejezett rendelkezés hiányában a teljesítés helye az Eladó visszaigazolásában és/vagy szállítólevelén jelzett áruátvétel helye.
 1. 8. A szállítás lehetetlenné válásából vagy késedelméből származó károkból eredő követelések jelen ÁSZF 9. bekezdésében meghatározottak szerint korlátozódnak.

8. Elállás a szerződéstől

 1. 1. Eladó a szerződéstől elállhat, ha vis major, sztrájk, természeti katasztrófa vagy a hibátlan és időben történő teljesítés Eladó szállítói részéről való elmaradása Eladó teljesítési képességét lényegesen hátráltatja, őt a teljesítésben megakadályozza, illetve az így meghatározott, Eladónak nem tulajdonítható zavar nem átmeneti.
 1. 2. Eladó a szerződéstől akkor is elállhat, ha a Vevő által szolgáltatott, a Vevő hitelképességére vonatkozó információk helytelenek vagy hiányosak.
 1. 3. Vevő elállási joga a visszaigazolást követően kizárt.

9. Szavatosság, kártérítés, felelősség

 1. 1. Eladó – Gyártón keresztül – szavatolja az áru a termékspecifikáció minden lényegi szempontja szerinti megfelelőségét, valamint annak minden tervezési, anyag- és gyártási hibától való mentességét.
 1. 2. Vevő köteles a termék átvétele után azt haladéktalanul megvizsgálni, illetve Eladót írásban – ha lehetséges, a tényállást szemléltető fénykép csatolása mellett – értesíteni a termék mindennemű, a 9.1. pontban leírt szavatolásnak nem megfelelő, nyilvánvaló hibájáról a szállítástól számított 7 (hét), és rejtett hibájáról a szállítástól számított 30 (harminc) napon belül. Ellenkező esetben a teljesítést vitathatatlanul elfogadottnak kell tekinteni, és Vevő nem érvényesíthet a termék olyan hibájából vagy hiányosságából származó szavatossági vagy kártérítési követelést, amelyről Eladót elmulasztotta időben értesíteni.
 1. 3. Vevőnek lehetőséget kell adni Eladó részére, hogy kifogását megvizsgálja. Vevő különösen köteles a számszerűsített és elkülönített kifogásolt/sérült terméket és csomagolást Eladó részére, vizsgálat céljából hozzáférhetővé tenni (ellenkező esetben a reklamáció nem számít megalapozottnak). Eladó kérésére Vevő köteles a kérdéses termékeket saját költségére, 14 (tizennégy) napon belül visszajuttatni az Eladó által megjelölt helyre. Amennyiben Vevő kifogása megalapozottnak bizonyul, Eladó a legalkalmasabb útvonalon való visszaszállítás költségét Vevő számára megtéríti. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a termék a rendelési visszaigazoláson szereplőtől eltérő helyen van.
 1. 4. A termék – megvizsgálása során Eladó és/vagy Gyártó által megállapított – hibája esetén Eladó választhat a hiba kijavítása, a hibás termék hibátlan termékre történő kicserélése, vagy a hibás termékek árának visszatérítése között, az Eladó által meghatározott, ésszerű időn belül.
 1. 5. A szavatossági jog nem érvényesíthető, amennyiben
  1. Vevő nem végeztet előzetes kompatibilitási tesztet;
  2. Vevő vagy harmadik fél a terméket megváltoztatja, ezzel lehetetlenné téve vagy aránytalanul megnehezítve a hiba kijavítását (a termék megváltoztatása esetén, az ebből származó hibák kiküszöbölésével kapcsolatos minden költséget Vevő köteles állni);
  3. a hibát Vevő okozza azzal, hogy Eladó/Gyártó szóban vagy írásban adott, a termék raktározására, üzembe helyezésére, felhasználására vagy karbantartására vonatkozó utasításait, esetlegesen a Jó Kereskedelmi Gyakorlatot figyelmen kívül hagyja;
  4. a hiba a Vevő által biztosított műszaki rajz, terv vagy termékspecifikáció felhasználásának következménye;
  5. Vevő a terméket Eladó előzetes írásos hozzájárulása nélkül változtatja meg, javítja;
  6. a hibát várható elhasználódás, szándékos rongálás, hanyagság vagy rendellenes munkakörülmények megléte okozza;
  7. a termékspecifikációtól való eltérést jogszabály vagy szabályozás tette szükségessé.
 1. 6. Amennyiben a termék kijavítása vagy hibátlan termékre történő kicserélése az Eladó által kitűzött határidőn belül nem lehetséges, arra nem kerül sor, vagy más, Eladó felelősségi körében felmerülő okból elmarad, Vevő elállhat a szerződéstől.
 1. 7. A 9.3. és a 9.4. pontokban leírtak kivételével Eladónak a leszállított termékek minőségi kifogásaival kapcsolatos mindennemű felelőssége kizárt.
 1. 8. Jelen ÁSZF alkalmazandók javított vagy cseretermékek esetében is.
 1. 9. Vevő minden egyéb követelése – különösen, de nem kizárólag a teljesítés helyetti kártérítés iránti követelése, illetve más közvetlen vagy közvetett kár megtérítése iránti igénye, ideértve az elmaradt hasznot és a járulékos vagy következménykárokat (az is legfeljebb a megrendelt áru értékéig terjedően korlátozott) – kizárt, kivéve, ha:
  1. Eladó csalárd módon elmulaszt valamely hibát vagy hiányosságot Vevő tudomására hozni, vagy előzőleg jótállást vállalt, hogy a termék ilyen hibával vagy jogszavatossági hiányossággal nem rendelkezik, vagy csalárd módon a termék jellemzőinek nem megfelelő leírását adja;
  2. Eladó, annak valamely képviselője vagy helyettes megbízottja részéről történő szándékos, súlyos gondatlanságból származó, vagy valamely lényeges szerződéses kötelezettség hanyag megszegéséből származó károkozás merül fel (lényeges szerződéses kötelezettség megszegésének minősül az olyan kötelezettség megszegése, amely a szerződés helyes és megfelelő teljesítése szempontjából elengedhetetlen, és amelyet a másik fél észszerűen, ekként elvárhat);
  3. Eladónak, annak valamely képviselőjének vagy helyettes megbízottjának vétkes szerződésszegése személyi sérülést vagy egészségkárosodást okoz;
  4. Eladó felelőssége enyhe gondatlanság esetén az előre látható, az ilyen szerződésekre jellemző károkra korlátozódik.
 1. 10. Az előző, azaz 9.9. bekezdés rendelkezései Vevőnek Eladó képviselőjével vagy helyettes megbízottjával szembeni, közvetlen követeléseire is megfelelően alkalmazandók.
 1. 11. Vevő a 9. bekezdés értelmében jogos követelésének értéke nem haladhatja meg a szerződésben foglalt összeget.
 1. 12. Amennyiben harmadik személy Vevővel szemben – a teljesítés elmaradásáért járó vagy más – kötbért érvényesít, Vevő kártérítési igényt Eladóval szemben – minden egyéb előfeltétel fennállásától függetlenül is – csak annyiban érvényesíthet, amennyiben arról Eladó és Vevő kifejezetten megállapodott, vagy amennyiben a Vevő és a harmadik személy által kikötött szerződéses kötbér lehetséges következményéről Eladót a szerződés megkötése előtt, írásban értesítették.
 1. 13. Jelen ÁSZF-ben nem említett, jogszabály vagy szokásjog szabályozta garancia, feltétel és kikötés nem tartozik a szerződés alkalmazási körébe.
 1. 14. A fenti rendelkezések jelen szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

10. Elévülés

Vevő az áruátvétel időpontjától számított 12 (tizenkét) hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti bármely okból felmerülő követelését. Amennyiben a teljesítés elfogadásának időpontjáról a felek kifejezetten rendelkeztek, a határidő a teljesítés elfogadásának időpontjában kezdődik.

11. Szerzői jogok, titoktartás

 1. 1. Vevő köteles szigorúan bizalmasan kezelni mindennemű, az Eladó/Gyártó, annak valamely képviselője vagy helyettes megbízottja által, Eladó/Gyártó cégével, termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban ismertetett, bizalmas természetű műszaki és üzleti információt, specifikációt, találmányt, illetve kezdeményezési eljárást. Vevő ezek ismertetését olyan mértékűre korlátozza alkalmazottaival, ügynökeivel vagy alvállalkozóival szemben, amely a szerződés kötelességei teljesítése céljából feltétlenül szükséges, valamint biztosítja, hogy az érintett természetes vagy jogi személyek a Vevőével megegyező titoktartási kötelezettség hatálya alá esnek.
 1. 2. Eladó és Gyártó minden, az ajánlatok, az illusztrációk, a rajzok, a számítások, a katalógusok, a reklámanyagok és más, Vevő rendelkezésre bocsátott, egyéb dokumentum tekintetében fennálló tulajdonjogot és iparjogi védettséget fenntart. Eladó és/vagy Gyártó kifejezett hozzájárulása nélkül Vevő a dokumentumokat, illetve azok tartalmát harmadik fél számára nem fedheti fel, nem teheti ismertté, azokról nem készíthet másolatot, valamint azokat kizárólag az adott szállítás céljára használhatja fel.
 1. 3. A fenti rendelkezések jelen szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

12. Szellemi tulajdonjog, védjegy

 1. 1. Eladó – Gyártón keresztül, jelen szakasszal összhangban – szavatolja, hogy a szállított áru harmadik személy iparjogvédelmi, illetve szerzői jogától mentes, amennyiben a szállított áru terve Gyártótól származik.
 1. 2. Vevő elfogadja, hogy a termék(ek)hez fűződő szellemi tulajdonjogok bárminemű használatának feltétele a szellemi tulajdonjog jogosultjának Eladó számára, írásban adott, annak továbbengedélyezésére vonatkozó hozzájárulása.
 1. 3. Eladó mindennemű céges és arculati anyaga Eladó kizárólagos tulajdonát képezi.
 1. 4. Amennyiben a szerződéses áru a Vevő által rendelkezésre bocsátott specifikációnak megfelelően kerül legyártásra, Vevő köteles Eladót kártéríteni az Eladóval szemben felmerülő, harmadik félre vonatkozó, valós vagy feltételezett szellemi tulajdoni jogsértésből eredő, vagy azokkal kapcsolatos kötelezettségek, költségek, kiadások, károk és veszteségek (beleértve a közvetlen, közvetett és következményszerű veszteséget, az elmaradt hasznot és kamatot, a hírnévveszteséget, a pénzügyi büntetést, a jogi és szakmai költségeket) miatt. Ez a rendelkezés jelen szerződés megszűnését követően is hatályban marad.

13. Felmondás, megszűnés

 1. 1. Bármely fél – a jog(orvoslat-)érvényesítés korlátozása nélkül – a másik felet írásban tájékoztatva, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a másik fél:
  1. tartozását képtelen vagy felfüggeszti megfizetni, illetve ezzel fenyegetőzik;
  2. tárgyalásokat kezd az összes vagy valamely hitelezővel tartozásai átütemezése érdekében, vagy ajánlatot tesz, illetve megállapodásra jut a hitelezőivel a fizetésképesség helyreállításán kívüli okból;
  3. valamely más gazdasági egységgel való konszolidációjára vagy egyesülésére, illetve eszközeinek vagy lényegében összes eszközének egy másik gazdasági egység részére történő átruházására kerül sor;
  4. jogutód nélküli megszűnése iránti eljárás vagy csődeljárás alatt áll;
  5. mellé felszámoló, csődgondnok, végelszámoló vagy hasonló funkciójú tisztviselő kerül kinevezésre;
  6. felszámolásával vagy reorganizációjával kapcsolatos, ahhoz hasonló eljárás, vagy vele szemben büntetőeljárás indul meg;
  7. valamely hitelező vagy jelzálogos általi, teljes vagy részleges vagyonterhelése nem szűnik meg 14 napon belül;
  8. üzleti tevékenységét felfüggeszti, megszünteti, vagy azzal fenyeget;
  9. (természetes személy esetén) elhalálozik, (betegség vagy rokkantság következtében) ügyintézésre képtelenné vagy hatóságilag beszámíthatatlanná válik.
 1. 2. Eladó a jog(orvoslat-)érvényesítés korlátozása nélkül felmondhatja a szerződést
  1. írásban, azonnali hatállyal, amennyiben Vevő súlyosan megszegi kötelezettségeit, illetve a szerződésszegés orvoslására (amennyiben lehetséges) az írásbeli értesítést követő 7 napon belül nem kerül sor;
  2. írásban, azonnali hatállyal, amennyiben Vevő az esedékesség napjáig nem rendezi az Eladó felé fennálló bárminemű tartozását.
 1. 3. Eladó a jog(orvoslat-)érvényesítés korlátozása nélkül felfüggesztheti a jelen szerződésben vállalt áruszállítást, szolgáltatásnyújtást, valamint a Vevővel kötött egyéb szerződés teljesítését, amennyiben
  1. Vevő az esedékesség napjáig nem rendezi az Eladó felé fennálló tartozását;
  2. Vevő esetében a 13.1 bekezdés bármelyik pontjában leírtak (vélhetően) fennállnak.
 1. 4. Eladó saját belátása szerint fogadhatja el Vevő részéről, a megrendelt termékek gyártásának megkezdése utáni időpontban közölt, a szerződés megszűnésére vonatkozó javaslatát, amennyiben Vevő a megrendelés számlázási értékének 60%-át megfizeti kötbér címén, ami Eladó tisztességes, előzetes becslés szerinti veszteségét képezi.
 1. 5. Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén
  1. Vevő (illetve annak örököse vagy jogutódja) azonnal köteles rendezni Eladó még kifizetetlen számláit, esetleges kamattartozását, valamint a még ki nem számlázott, ám már leszállításra került tételekre vonatkozó számlá(ka)t kézhezvételkor;
  2. Vevő köteles visszajuttatni Eladó kifizetetlen céges anyagait (ellenkező esetben, Eladó ezek visszaszerzése érdekében Vevő üzleti célokat szolgáló helyiségeibe beléphet), a visszajuttatásig felelős azok biztonságos tárolásáért, illetve kötelezi magát azok, a szerződésben foglaltakkal ellentétes felhasználásának megakadályozására;
  3. a felekre vonatkozó halmozott jogok és jogorvoslati lehetőségek érintetlenül maradnak (beleértve a szerződés megszűnésekor fennálló vagy azelőtti szerződésszegésre vonatkozó kártérítéshez való jogot);
  4. mindazon rendelkezések korlátozások nélkül hatályban maradnak, amelyekről a szerződés kifejezetten így rendelkezik.

14. Adatvédelem

Vevő köteles bármely, az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatot a magyar Infotörvény (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezéseinek megfelelően kezelni, tekintet nélkül arra, hogy a kérdéses adatról Eladótól vagy harmadik személytől szerez tudomást.

15. Teljesítés helye, joghatóság, nyelv, alkalmazandó jog, egyéb

 1. 1. Értesítés és egyéb közlés
  Szerződő felek bárminemű értesítést vagy egyéb közlést könyvelt küldeményként (pl. ajánlott levél, futárszolgálat), telefaxon vagy e-mailben küldhetik meg a másik fél megrendelés szerinti címére, vagy arra a címre, amit ez a fél értesítési címként, írásban megadott (mindennemű változásról Vevő köteles Eladót haladéktalanul, írásban tájékoztatni). A könyvelt küldeményként küldött értesítést vagy egyéb közlést – ellenkező bizonyításig – a feladástól számított 5. (ötödik) munkanapon, míg az e-mailen és faxon továbbított üzenetet a küldést követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. (Jogi eljárással kapcsolatos iratok és értesítések e-mailben való kézbesítése nem jogszerű.)
  Az elektronikus aláírás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha azt a felek megfelelően felhatalmazott képviselői írásban kifejezetten elfogadták.
 1. 2. Megbízás és alvállalkozásba adás
  Eladó bármikor átengedményezheti, átruházhatja, alvállalkozásba adhatja, vagy bármilyen módon kezelheti a jelen szerződés szerinti jogait, továbbá harmadik félnek alvállalkozásba vagy megbízásba adhatja a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit (részben vagy egészben).
  Vevő – Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen formában sem engedményezheti vagy ruházhatja át, adhatja alvállalkozásba, vagy kezelheti a jelen szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit.
 1. 3. Lemondás és jogorvoslatok
  A szerződésben foglalt bármely jogról való lemondás kizárólag írásban érvényes, és nem tekintendő a későbbiekben esetlegesen bekövetkező mulasztás vagy szerződésszegés miatt felmerülő jogérvényesítésről való lemondásnak. A szerződésben foglalt bármely jog(orvoslat) késedelmes vagy elmaradt érvényesítése nem jelenti a jog(orvoslat) érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog(orvoslat) részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve fennmaradó jog(orvoslat) érvényesítését.
  Ellenkező megállapodás hiányában a szerződésben foglalt jog(orvoslat)ok kumulatívak, és nem zárják ki a törvény biztosította jogokat.
 1. 4. Partnerség
  A szerződés szándékában sem képezi partnerség vagy vegyesvállalat részét. Továbbá egyik fél sem járhat el semmilyen formában a másik fél ügynökeként.
 1. 5. Bármely, jelen szerződésből származó vagy azzal kapcsolatos jogvitára kizárólag a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. A jogvita elbírálására a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságnak van kizárólagos illetékessége. Ez a rendelkezés semmi esetre nem korlátozza Eladót abban, hogy más államban indítson peres vagy más eljárást Vevővel szemben.
 1. 6. A szerződésre a magyar jog alkalmazandó. A Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása kizárásra kerül.
 1. 7. Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének – akár teljes, akár részbeni – érvénytelensége a szerződés egyéb rendelkezéseink érvényességét nem érinti. Ha valamely kérdésről jelen ÁSZF nem rendelkeznek, a hiányosságra bármely olyan érvényes szabályt kell alkalmazni, amelyben a szerződő felek megállapodtak volna, amennyiben a hiányosságról tudomással bírtak volna. Az így alkalmazott rendelkezéseknek a szerződés és jelen ÁSZF célját tükröznie kell.

Budapest, 2017.06.01.

Papp Zsuzsanna
ügyvezető igazgató